www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

CHKO Brdy a její Správa

2015-09-07 08:27:04 | JUDr. Pavel Čámský ©

Nelze si nevšimnout, že ve slovech starosty, kterými komentoval jednání na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a tiskovou zprávou AOPK (Agentury ochrany přírody a krajiny), někteří spatřují určitý rozdíl. Je to zřejmě dáno tím, že se blíže nezajímali o fungování orgánů ochrany přírody a nezaregistrovali, že v letošním roce došlo v jejich struktuře k zásadním změnám.

Foto

Brdy - vrchol Hradiště, jedna z brdských osmistovek (841 m n.m.)
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Ještě loni bylo postavení Správ Národních parků a Správ Chráněných krajinných oblastí sice nikoli totožné, ale přinejmenším srovnatelné. Od letošního roku tomu tak ale není. AOPK, která zřizuje Správy CHKO, prošla reorganizací, která změnila od základu i postavení Správ CHKO.

Zdá se, že bude dobré nové postavení Správ CHKO ve struktuře AOPK popsat, abychom lépe pochopili i to, jak je tomu s budoucí Správou CHKO Brdy.

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) je orgánem státní správy na úseku ochrany přírody a její činnost řídí Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Samotná AOPK, kromě řady jiných činností, je pravděpodobně veřejnosti nejvíce známa jako orgán, který zřizuje a řídí Správy CHKO. Ty fungují jako orgány ochrany přírody pro území konkrétních velkoplošných zvláště chráněných území, konkrétné pro CHKO (a zpravidla se zabývají i péčí o řadu maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) ležících mimo vlastní CHKO, ale v její blízkosti). Až potud je vše jasné a oproti minulosti k žádné zásadní změně nedošlo.

Podle nové organizační struktury AOPK, platné od 1.1.2015 se však postavení samotných Správ CHKO zásadně změnilo.

Pro potřeby ochrany přírody bylo rozděleno území ČR na 15 územních obvodů, kde se ochranou přírody zabývají tzv. Regionální pracoviště (viz ZDE). V jejich čele stojí ředitel a tato pracoviště zajišťují řadu agend a činností, které dříve vykonávaly samotné Správy CHKO. To umožnilo provést významnou personální úsporu, Správy CHKO se nyní zaměřují už především na vlastní péči o přírodu na svěřeném území (tzv. management přírody), některé další praktické činnosti, jež nemohou být realizovány jinak, než na místě samém a dále i některé agendy správní, opět ve vztahu ke konkrétnímu chráněnému území.

Správy CHKO se tak od ledna letošního roku staly de facto detašovanými pracovišti Regionálních pracovišť AOPK. (V našem konkrétním případě to znamená, že tzv.Regionální pracoviště AOPK Střední Čechy (ředitelem je RNDr. Obermajer) je nadřízeno (řídí) od nového roku Správu CHKO Křivoklátsko, Správu CHKO Český kras a Správu CHKO Blaník a bude také řídit Správu CHKO Brdy. Jednotlivé Správy CHKO jsou nyní v postavení pouhého oddělení Regionálního pracoviště (viz: Organogram regionálních pracovišť AOPK).

A jak tomu bude v konkrétním případě CHKO Brdy?

Správa CHKO Brdy vznikne jako další (detašované) oddělení Regionálního pracoviště CHKO Střední Čechy se sídlem v Praze.

Podle všeho budou zřízena nejméně dvě pracoviště Správy CHKO Brdy. Jedno v Příbrami, které bude zajišťovat pravděpodobně hlavně agendy správní (výstavba, povolování různých akcí a aktivit, konzultace apod.) – tedy takové, které převážně jednají s veřejností a vnějším prostředím (mimo CHKO), protože Příbram je dopravně nejlépe dostupné město v regionu a výhodou je i řada dalších institucí a úřadů, s nimiž bude také Správa CHKO často jednat (katastr nemovitostí, Policie ČR, hygiena, HZS, sídlo ORP atd.). Kde konkrétně budou kanceláře nevím jistě, ale zdá se jako nejpravděpodobnější volné prostory v užívání MZ v bývalé budově ÚP na Zdaboři, v úvahu přicházejí i jiné prostory. Kanceláře v budově bývalého ředitelství RD, které město nabízelo, by bylo nutno nejprve adaptovat a rekonstruovat a to se stane nejdříve současně s potřebnou rekonstrukcí celé budovy. Je však velmi pravděpodobné, že Příbram bude formálně vedena jako detašované sídlo Správy CHKO Brdy.

Druhé pracoviště bude téměř jistě v Jincích – v budově zrušeného Újezdního úřadu VÚ Brdy. Má výhodu dostatečného prostoru a zázemí i pro technická zařízení, mechanismy a skladovací prostory a proto bude především určeno jako technické zázemí Správy, zaměřené především k samotné péči o přírodu v budoucí CHKO a k zabezpečení dalších praktických činností uvnitř CHKO. Jeho výhodou je, že v Jincích sídlí také příslušná divize VLS,s.p., které budou i nadále hospodařit na většině území budoucí CHKO. S nimi také bude Správa CHKO řešit významnou část praktických problémů v oblasti. Je zde umístěna také vojenská posádka, která bude nadále využívat část území CHKO k výcviku. I s ní bude tedy třeba projednávat řadu otázek, týkajících se péče o přírodu na území nadále využívaném armádou.

Z jednání vedení města Příbrami, zejména jeho starosty, s Ministerstvem životního prostředí a s AOPK pak vyplynulo, že do Příbrami bude pravděpodobně umístěno ještě další oddělení (nebo jeho část) Regionálního pracoviště AOPK Střední Čechy – a to konzultační a sběrné středisko žádostí o dotace z operačních programů, spravovaných MŽP, resp. AOPK, např. OP Životní prostředí. Místo do Prahy by tak bylo třeba žádosti zasílat a konzultovat je na pracovišti v Příbrami. To osobně vnímám jako velmi zajímavý přínos pro město a především pro žadatele o dotace z příslušných OP z regionu, kteří by jinak byli nuceni s těmito záležitostmi zajíždět do Prahy. Zda tak budou muset činit i žadatelé z ostatní části Středočeského kraje, řízené Regionálním pracovištěm AOPK Střední Čechy mi v této chvíli není známo, ale je to pravděpodobné.

Doufám, že z toho, co jsem zde uvedl je již srozumitelnější, k jak zásadním organizačním změnám v rámci AOPK na počátku letošního roku došlo, jak se změnilo postavení Správ jednotlivých CHKO a jak se to projeví i na vyhlašované CHKO Brdy. Doufám, že nyní jsou již srozumitelnější i slova starosty Příbrami, jimiž komentoval jednání s panem ministrem Brabcem a s vedením AOPK. Přinejmenším je zřejmé, že nejsou v rozporu s tiskovou zprávou, vydanou ředitelem AOPK, panem dr. Pelcem.JUDr. Pavel Čámský ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka